qy113vip

+86-571-85270003
服务热线
海外登记产品
首页 - 产品中心 - 海外登记产品

EPA登记产品

             EPA登记产品

 

产品名称

有效成分含量

EPA登记证号码

多效唑原药

98.0%

80697-1

多效唑0.4%悬浮剂

0.4%

80697-3

多效唑22.3%悬浮剂

22.3%

80697-4

阿维菌素原药

98.0%

80697-5

单氰氨50.0%水剂

50.0%

80697-6

吲哚丁酸原药

98.0%

80697-7

阿维菌素98.48%原药

98.5%

80697-10

乙酰甲胺磷90可溶粒剂

90.0%

80697-12

戊唑醇原药

98.9%

83851-1

甲磺隆原药

98.0%

83851-2

甲磺隆60.0%水分散粒剂

60.0%

83851-3

戊唑醇45.0%水分散粒剂

45.0%

83851-4

吡虫啉原药

99.0%

83851-5

丙环唑原药

98.0%

83851-6

吡虫啉75.0%水分散粒剂(农用杀虫剂)

75.0%

83851-7

吡虫啉75.0%水分散粒剂(白蚁专用)

75.0%

83851-8

戊唑醇40.53%悬浮剂

40.5%

83851-9

丙环唑41.8%乳油

41.8%

83851-10

吡虫啉22.6%悬浮剂(农用杀虫剂)

22.6%

83851-12

吡虫啉22.6%悬浮剂(草坪、观赏植物专用)

22.6%

83851-13

烯草酮37.0%母液

37.0%

83851-15

烯草酮26.4%乳油

26.4%

83851-18

咪唑烟酸27.6%可溶液剂

27.6%

83851-19

吡虫啉40.6%悬浮剂

40.6%

83851-20

阿维菌素1.9%乳油(观赏植物专用)

1.9%

84229-1

阿维菌素1.9%乳油(农用杀虫剂)

1.9%

84229-2

甲基硫菌灵85.0%水分散粒剂

85.0%

84229-3

乙酰甲胺磷90.0%水分散粒剂

90.0%

84229-7

甲磺隆60.0%水分散粒剂

60.0%

84229-8

吡虫啉75.0%水分散粒剂(农用杀虫剂)

75.0%

84229-9

吡虫啉75.0%水分散粒剂(白蚁专用)

75.0%

84229-10

丙环唑41.8%乳油

41.8%

84229-11

戊唑醇40.53% 悬浮剂

40.5%

84229-12

草甘膦41.0%水剂

41.0%

84229-13

吡虫啉22.6%悬浮剂 (观赏植物专用)

22.6%

84229-14

吡虫啉22.6%悬浮剂(农用杀虫剂)

22.6%

84229-15

吡虫啉原药

99.0%

84229-16

丙环唑98%原药

98.0%

84229-17

戊唑醇98.92%原药

98.9%

84229-18

草甘膦41%水剂

41.0%

84229-19

毒死蜱44.9%乳油

44.9%

84229-20

烯草酮26.4%乳油 

26.4%

84229-21

烯草酮37%母液 

37.0%

84229-22

咪唑烟酸98.6原药

98.6%

84229-23

咪唑烟酸27.6%可溶液剂 

27.6%

84229-24

毒死蜱15%颗粒剂 

15.0% 

84229-25

毒死蜱44.7%乳油 

44.7% 

84229-26

毒死蜱61.5%母液

61.5% 

84229-27

草甘膦96.6%原药

96.6%

84229-28

草甘膦62%母液 

62.0%

84229-29

草甘膦97.0%原药

97.0%

84229-30

环嗪酮99.2%原药

99.2%

84229-31

环嗪酮75%原药

75.0%

84229-32

烯草酮26.4%乳油

26.4%

84229-33

戊唑醇38.7%悬浮剂

38.7%

84229-34

戊唑酮38.7悬浮剂

25.0%

84229-35

乙酰甲胺磷原药

97.1%

81964-1

乙酰甲胺磷90.0%可溶性粒剂

90.0%

81964-3

三唑酮99.0%原药

99.0%

81964-4

97%乙酰甲胺磷可溶粒剂

97.0%

80697-13